دات نت نیوک
پیشرو در بومی سازی نیازمندی های صنعت برق و انرژی 

نرم افزار

به جرأت می توان گفت که نرم افزار CCSR یکی از نرم افزارهای منحصر به فرد در جهان می باشد که جهت محاسبه تنظیمات طیف وسیعی از انواع رله های مختلف خطوط انتقال و فوق توزیع و ترانسفورماتورهای قدرت تهیه و مورد استفاده قرار گرفته است؛ نسخه اول این نرم افزار مخصوص محاسبه تنظیمات رله های دیستانس خطوط انتقال 400  و 230 کیلوولت بوده و مورد تأیید شرکت مدیریت شبکه برق ایران قرار گرفته است؛ در ادامه این نرم افزار برای چنـدین رلـه دیستانـس جـدید به روز رسانی شده و علاوه بر آن انواع مختلف رلـه های دیستـانس خطــوط فوق-توزیع، رله های اضافه جریان، رله های دیفرانسـیل طولی و رلـه های دیفرانسیل و اضافه جریان مربوط به ترانسـفورماتورهای قدرت نیز به کتابخانه محاسباتی نرم افزار اضافه شده  و در نسخه های جدید ارائه گردیده انـد.

لازم به توضیح است که انواع رله ها به صورت کلی فلسفه های حفاظتی مشـابهی را دنـبال می کنند، درحـالـیکه بـعضا پارامـترهای تنظیمی آنها با یکدیگر متفاوت بوده و می بایست با شناخت کامل از ساختار رله آنها را محاسبه نمود؛

 

ایجـاد نسـل جـدید رله های نیومـریکال و قـابلیـت های جـدید و روزافزون آنها و نیـز عــدم شـناخت کافی   آن توسط کارشنـاسان رلیـاژ سـبب شده اسـت که در بسـیاری مـوارد از این قابـلیـت ها استــفاده نــشود و یا تنـظـیمـات ناصــحیح بــرای آن مـنظور گـردد؛ ایـن مـسائل سبـب شده اسـت که نیاز باشـد نــرم افــزاری جهت محاسبه هوشمند تنظیمات رله ها تهیه شده و در اختیار کارشناسان رلیاژ قرار گیـرد؛ CCSR این هـدف  را دنبـال مـی کـنـد. هـریـک از انـواع حفـاظت های شبـکه فارغ از سـازنده و نوع رله تنــظـیمـات مشـخـصـی  نیــاز دارند کـه مـی بایــست جــداگـانـه محاســبه شـوند (بـه عنــوان مثـال امـپدانـس تنـظــیمی زون هـای حـفـاظـتی رله دیســتانس و یا تنـظـیم جـریانی و زمانـی رلـه اضـافه جریان)، از سـوئی هـریک از انواع رلــه این تنظیمات را با پارامترهای مختلفی از کاربر دریافت می کنند و لذا این تنظیمات نمی توانند مستقیما روی رله وارد شوند؛ CCSR این پارامترهای محاسبه شده در اولیه را به عنوان ورودی در قالب مشخصی از فایل های اکسل دریافت و آن را پردازش نموده و تنظیمات متناسب با پیاده سازی بر روی رله ها را متناظر با هر نوع رله محاسبه می کند؛ از سوئی دیگر برای سایر قابلیت های جدید حفاظتی رله، تنظیمات مناسب محاسبه شده و ارائه می شود.

تنظیمات اولیه می تواند با هر ابزاری محاسبه و در قالب فرمت ورودی CCSR وارد شود؛ CCSR از هر نوع پیچیدگی که در محاسبه این تنظیمات وجود دارد، مستقل است و تنها وظیفه ترجمه تنظیمات محاسبه شده را به زبان رله بر عهده دارد.این نرم افزار  با هدف محاسبه دقیق کلیه جداول تنظیمی رله های دیستانس سطح انتقال توسط فصبا طراحی و تولید گردیده است .

فصبا
فصبا
فصبا
فصبا
 
فصبا