دات نت نیوک
پیشرو در بومی سازی نیازمندی های صنعت برق و انرژی 

INdustrial

در شبكه‌هاي صنعتي محاسبه‌هاي مربوط به تنظيمات رله‌هاي موتوري، ترانسفورماتورها و فيدرهاي صنعتي تا پست تغذيه كننده‌ي فوق توزيع مدنظر قرار دارد

تنظيمات رله‌ها بصورت تنظيمات پايه‌اي مشخصه‌هاي مختلف رله‌هاي جريان امپدانس ديفرانسيل و... در نرم افزار DPAT محاسبه مي‌گردند و اين تنظيمات در نهايت توسط نرم افزار CCSR به جداول تنظيمي هريك از تيپ‌هاي رله‌هاي سازندگان مختلف تبدبل شده و قابل پياده‌سازي بر روي رله‌ها خواهد بود.

در زمينه‌ي ارزيابي و صحت نسبي تنظيمات رله‌ها در DPAT يكي از موارد قابل توجه، امكان برداشت اطلاعات تنظيمات موجود رله‌هاي شبكه در قالب فرم‌هاي تنظيمات و يا استخراج تنظيمات توسط نرم افزارهاي رله‌ها نظير نرم افزار Digsyدر رله‌هاي زميني، Micomsp در رله‌هاي Alstom، CAP در رله‌هاي ABB، SFT در رله‌هاي ساخت Schneider و... سپس انتقال آن به شبكه‌ي مدلسازي شده و در ادامه بررسي صحت و هماهنگي تنظيمات آنهاست. اين مورد يكي از ويژگي‌ها و قابليت‌هاي شاخصي است كه تاثير قابل توجهي در سرعت و دقت مطالعات حفاظتي و ارزيابي وضعيت موجود حفاظت شبكه مورد مطالعه قرار دارد.