دات نت نیوک
پیشرو در بومی سازی نیازمندی های صنعت برق و انرژی 

power plant

نرم افزار محاسبه‌ تنظيمات رله‌هاي نيروگاهي

  • محاسبه‌ تنظيمات كليه‌ حفاظت‌هاي واحدهاي نيروگاهي
  • محاسبه‌ تنظيمات كليه‌ رله‌هاي ترانسفورماتورهاي نيروگاهي

در نرم افزار DPAT-Power Plant تنظيمات مربوط به كليه‌ي حفاظت‌هاي واحدهاي نيروگاهي با توجه به ساختار شبكه برق مربوطه و الگوريتم مطالعاتي كه بر اساس مراجع مختلف و تحليل‌هاي تخصصي انجام شده و تأييدشده توسط شركت مديريت شبكه برق ايران محاسبه مي‌گردند، همچنين تنظيمات حفاظت‌هاي ترانسفورماتور اصلي، ترانسفورماتور كمكي و هماهنگي حفاظتي بين رله‌هاي نيروگاه با رله‌هاي شبكه‌ي انتقال/فوق توزيع محاسبه و مدنظر قرار مي‌گيرد. از طرفي در اين نرم افزار با استفاده از ابزار ارزيابي و صحت نسبي تنظيمات رله‌ها با انجام شبيه‌سازي انواع خطاها در شرايط مختلف بهره برداري شبكه در نيروگاه و شبكه‌ي قدرت و مطالعات اتصال كوتاه و نيز شبيه سازي زماني، عملكرد رله‌ها با تنظيمات محاسبه شده را مورد سنجش قرار مي‌دهد.