دات نت نیوک
پیشرو در بومی سازی نیازمندی های صنعت برق و انرژی 

فهرست دوره های تخصصی ويژه مربوط به شبکه های انتقال و فوق توزيع

ردیف

عنوان دوره

تعداد روزه دوره

1 اصول و فلسفه حفاظت خطوط انتقال و فوق توزيع 5
2 اصول و فلسفه حفاظت ترانسفورماتور هاي قدرت 3
3 اصول و فلسفه حفاظت باس بار، راکتور و بانک خازني و بررسي رله هاي شرکت هاي  ABB، SIEMENS، ALSTOM 5
4 نرم افزار DIgSILENT در مطالعات شبکه هاي انتقال و فوق توزيع 5
5 مطالعات حفاظتي مقدماتي توسط نرم افزار DIgSILENTدر شبکه انتقال و فوق توزيع 5
6 استفاده از زبان برنامه نويسي DSL در نرم افزار DIgSILENT در مطالعات شبيه سازي ديناميکي شبکه انتقال 3
7 استفاده کاربردي از زبان برنامه نويسي DPL در نرم افزار DIgSILENT در افزودن قابليت هايمطالعاتي و محاسباتي ويژه  3
8  DIgSILENTشبيه سازي و مطالعات حفاظتي پيشرفته درنرم افزار  5
9 آموزش پيشرفته نرم افزار DIgSILENT- مطالعات شبيه سازي زماني و پايداري 4
10 مطالعات حالت گذراي شبکه انتقال توسط نرم افزار DIgSILENT 4
11 آموزش نرم افزار CCSR (نرم افزار تبديل تنظيمات رله ها از اوليه به ثانويه) 1
12 حفاظت پيشرفته خط انتقال توسط رله هاي SIEMENS (تنظيمات و معرفي نرم افزار مربوطه) 5
13 حفاظت پيشرفته ترانسفورماتور توسط رله هاي SIEMENS   (تنظيمات و معرفي نرم افزار مربوطه) 5
14 حفاظت پيشرفته خط انتقال توسط رله هاي( ALSTOM (AREVA (تنظيمات و معرفي نرم افزار مربوطه) 5
15 حفاظت پيشرفته ترانسفورماتور توسط رله هاي  ( ALSTOM (AREVA   (تنظيمات و معرفي نرم افزار مربوطه) 5
16 حفاظت پيشرفته خط انتقال توسط رله هاي  ABB  (تنظيمات و معرفي نرم افزار مربوطه) 5
17 حفاظت پيشرفته ترانسفورماتور توسط رله هاي ABB (تنظيمات و معرفي نرم افزار مربوطه) 5
18 حفاظت پيشرفته خط انتقال توسط رله هاي GE(تنظيمات و معرفي نرم افزار مربوطه)  5
19 حفاظت پيشرفته ترانسفورماتور توسط رله هاي GE(تنظيمات و معرفي نرم افزار مربوطه) 5
20 حفاظت پيشرفته خط انتقال توسط رله هاي VAMP(تنظيمات و معرفي نرم افزار مربوطه) 4
21 محاسبات انتخاب CT در رله هاي ديستانس خطوط و ديفرانسيل ترانسفورماتورها 3