دات نت نیوک
پیشرو در بومی سازی نیازمندی های صنعت برق و انرژی 

حوزه صنعت ریلی

گسترش روزافزون استفاده از حمل و نقل ريلي برقي شهري (مترو) و بين¬شهري و ويژگي هاي خاص و ميزان بار قابل توجه آن تاثيرات مهمي بر بهره برداري از شبکه هاي انتقال و فوق توزيع دارد؛  لذا از جهت بررسي و تحليل اين موارد، صنعت برق نيازمند انجام مطالعات ويژه مربوطه است؛ ازطرفي تاکنون در ايران ابزار مطالعاتي قابل اطمينان و کارآمدي وجود نداشته و صنعت ريلي ناگزير به استفاده از مشاورين خارجي بوده است؛ البته به دليل عدم وجود دانش فني کافي در صنعت ريلي مشاوره هاي خارجي نيز نتايجي سطحي داشته است و مطالعات کامل و دقيق انجام نشده و يا حداقل نتايج مطالعات به طور کامل ارائه نشده است؛ در اين راستا شرکت فصبا اقدام به تهيه ابزار مطالعاتي با هدف انجام مطالعات شبيه سازي تاثيرات بار شبکه ريلي برقي بر شبکه برق تغذيه¬کننده نموده است.  

 

  • مطالعات طراحي شبکه برق رساني ريلي برقي با استفاده از DigRail
  • مطالعات بهينه سازي شبکه برق رساني ريلي برقي با استفاده از DigRail
  • عامل چهارم کارفرما (فني) در احداث خطوط ريلي برقي
  • فروش DigRail

 

 

.